ICD-10 MIALGIA

MIALGIA

M79.1 Mialgia (intercostal)
B33.0 Mialgia epidémica
F45.4 Mialgia psicógena
T14.9 Mialgia traumática NCOP