ICD-10 ASPERGILOSIS

ASPERGILOSIS

R53 Apergilosis, aspergiloma
B44.2 - J99.8* Apergiloma amigdalino (tonsilar)
B44. - J17.2* Apergilosis con neumonía
B44.7 Apergilosis diseminada
B44.8 Apergilosis especificada NCOP
B44.7 Apergilosis generalizada
B44.1 - J99.8* Apergilosis pulmonar NCOP
B44.0 - J99.8* Apergilosis -invasiva